Disclaimer

Disclaimer and Notice & Take Down (NTD)
Version March 2017

1. General

This disclaimer applies to the visitation of this website, which is operated by or on behalf of Stichting Internetplatform Drenthe (herafter Drents Internet Platform or DIP), Stichting Marketing Drenthe and/or Recreatieschap Drenthe, a combination of these or their legal successor. The use and visitation of these websites is subject to this disclaimer and, insofar as applicable, the terms of use for the uploading and sharing of information. Accessing these websites entails that you as a visitor agree to these terms and restrictions. As such, we recommend you carefully read these documents.

2. Use of websites

The information displayed on these websites is carefully composed and maintained. However, DIP cannot guarantee the completeness, correctness, accuracy and up-to-dateness of the content. Liability for damage on the grounds of completeness, correctness, accuracy and up-to-dateness is explicitly rejected.  Nor is it possible to guarantee that these websites will function uninterruptedly or flawlessly. Any form of liability for damage resulting from the incorrect display of the websites is expressly rejected by DIP. You accept that the website only contains the functionalities and other features that you encounter at the time of use. At all times, DIP is authorised to modify the content of the information of the websites without prior notice. The information on offer is informative in nature and not exhaustive. DIP cannot vouch for the use of this information in whichever form or for whatever purpose.  

3. Information of third parties

The use of links to third-party websites is entirely at one’s own risk. Although DIP is selective concerning the information of third parties incorporated on the websites, it does not accept any form of liability or responsibility for the content, the use or the availability of third-party websites. This equally applies to the quality of optional products or services offered on these websites.

4. Intellectual property

DIP retains all (intellectual) property rights and all other rights relating to the information offered via these websites (including, but not limited to, texts, photographs, illustrations, graphic material, (trade) names, logos, goods and service trademarks, or combinations of these). These property rights are not passed on in any way to (legal) persons gaining access to these websites.  The offered information may only be copied, downloaded, spread or otherwise multiplied or made public with the prior, written permission of DIP. 

5. Notice & Take Down (NTD) policy

In addition to its own content, DIP enables third parties to upload and/or otherwise share information and details on the websites. Despite the fact that DIP makes arrangements with these third parties, it could occur that these third parties are not authorised to legally share this information and these details, or that this information violates the rights of third parties in some way. DIP cannot monitor or guarantee that these third parties are always actually authorised to share or make public this information and these details. Additionally, in certain instances, it might occur that one or more beneficiaries or heirs are not known or cannot be ascertained.

DIP respects the rights of the beneficiaries and will always cooperate with requests to modify or remove unlawful material on the websites. Should you be of the opinion that certain information on the website(s) has been unlawfully included, please contact info@marketingdrenthe.nl. In such cases, we ask you to send DIP the following information:

 • Contact details (surname, first name, address details, telephone number, company details (if applicable);
 • Which material it concerns;
 • What your position is in relation to the material;
 • What your objections are concerning the material;
 • What your demands are in relation to the material (modify, remove, release details uploader, etc.);
 • Proof (to the extent possible), via URLs, screenshots, etc.

We exclusively process complete and truthfully filled in requests and only use the information provided to process your request. After receipt, DIP will process your request and will, if deemed appropriate, modify or remove the material as quickly as possible. If DIP concludes there is no case of unlawful (published) material, DIP will inform the user of this. In certain instances, DIP can assist you in contacting the third party responsible for the information in question to ensure a suitable solution.   

6. Final remarks

DIP retains the right to modify the content of this disclaimer at all times and without prior notice. As such, DIP highly recommends periodically checking whether the disclaimer has been modified. Dutch law applies to this disclaimer. Disputes ensuing from the use of this disclaimer must be presented to the judge authorised for this purpose in the business location of DIP.

 

Upload voorwaarden Drenthe.nl

Gebruikersvoorwaarden Website(s) drenthe.nl
Versie maart 2017


Overwegende dat:

 • Stichting Internetplatform Drenthe (hierna: ‘’Drents Internet Platform’’ of ‘’DIP’’) als doel heeft bezoekers van Drenthe te informeren over aanwezige faciliteiten en evenementen in de regio, alsmede het vermarkten en promoten van de provincie Drenthe met als doelstelling een vitaal vestigingsklimaat voor wonen, werken en recreatie te creëren;
 • DIP dit doel bereikt met een Database met kwalitatief hoogstaande en betrouwbare Content uit de provincie Drenthe te openbaren met behulp van Website(s);
 • DIP voor dit doel Gebruikers toestaat om eigen Content te uploaden in de Database met behulp van de inlogmodule, ter bevordering van het aanbod en de actualiteit van de informatie;
 • DIP de Content tevens verder kan verspreiden op andere websites of via andere uitingen;
 • DIP, ter bevordering van de rechtmatigheid van de Content op de Website(s), onderstaande voorwaarden hanteert met betrekking tot het gebruik van de Website(s).

 

      1.Definities

De in deze voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen, hebben de betekenis die daaraan dit artikel wordt toegekend.

 1. DIP: Stichting Internetplatform Drenthe (Drents Internet Platform), gevestigd aan de Weiersstraat 1E in Assen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01157245, beheerder van de Website(s) en Database.
 2. Content: alle bedrijfsgegevens, evenementen, activiteiten en overige informatie die door Gebruiker wordt geüpload in de Database of anderszins wordt gedeeld met of openbaar wordt gemaakt door DIP, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) wordt begrepen: tekst, scripts, grafische vormgeving, afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties en andere materialen die ingeladen, gecreëerd, bewerkt of anderszins kan worden waargenomen op de Website(s).
 3. Database: de gegevensverzameling van DIP, bestaande uit de Content en alle overige informatie afkomstig van DIP, Gebruikers of derden.
 4. Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon en (eind)gebruiker die gebruik maakt van de Website(s) en de inhoud van het bedrijfsprofiel beheert.
 5. Website(s): www.drenthe.nl, al dan niet toekomstige gekoppelde websites, domeinen, apps, interfaces, digitale platformen, uitingsvormen of kanalen, inclusief eventuele aanvullingen, onderdelen en opvolgers daarvan geëxploiteerd door of namens DIP.

2.Algemeen

 1. Op elk gebruik van de Website(s) door Gebruiker zijn deze voorwaarden van toepassing, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend wordt verstaan) ieder gebruik en/of iedere upload of wijziging van Content door Gebruikers op de Website(s). Door gebruik te maken van de mogelijkheid om inhoud te uploaden op de Website(s) is Gebruiker akkoord en gebonden aan deze voorwaarden.
 2. De invoer en het beheer van de Content van Gebruiker in de Database wordt verzorgd door Gebruiker. Toegang is alleen mogelijk door in het bedrijfsprofiel in te loggen via de inlogmodule.
 3. Gebruiker kan een bedrijfsprofiel aanmaken nadat DIP een wachtwoord en een activatiecode heeft toegestuurd waarmee Gebruiker het profiel kan activeren en gebruiken.
 4. DIP behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een bedrijfsprofiel te weigeren of het bedrijfsprofiel na registratie op te heffen, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) door gebruik in strijd met deze voorwaarden.
 5. De inloggegevens zijn vertrouwelijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, en Gebruiker zal DIP onmiddellijk waarschuwen bij vermoedens dat het bedrijfsprofiel door derden wordt gebruikt of er anderszins onregelmatigheden zijn.
 6. Gebruiker is te allen tijde volledig en zelfstandig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van diens inloggegevens en/of bedrijfsprofiel op de Website(s).

3.Upload- en gebruikersvoorwaarden Website(s)

 1. Gebruiker kan via het bedrijfsprofiel Content uploaden op de Website(s), welke aan deze voorwaarden is gebonden.
 2. Gebruiker kan, onder deze voorwaarden ten allen tijde Content toevoegen, wijzigen of verwijderen.
 3. Voor het uploaden van bedrijfsactiviteit(en) door Gebruiker gelden de volgende aanvullende regels:
  1. De bedrijfsactiviteit moet altijd plaatsvinden op de in de Database opgevoerde locatie.
  2. De bedrijfsactiviteit moet minimaal 4 maanden per jaar toegankelijk zijn voor het publiek (het mag wel zo zijn dat de bedrijfsactiviteit bijvoorbeeld alleen op zondagmiddag toegankelijk is voor het publiek). Bezienswaardigheden/monumenten die niet toegankelijk zijn voor het publiek, maar wel toeristisch/cultureel interessant zijn, mogen ook in de Database worden opgevoerd.
  3. Uitzondering op de 2 bovenstaande regels zijn de rubrieken: groepsactiviteit en tours- en tochten.
  4. Het moet voor de bezoeker van de Website(s) duidelijk zijn dat de bedrijfsactiviteit in de door Gebruiker gekozen categorie thuis hoort. Dit kan door een goede introductietekst te schrijven (een hotelbar is nog niet zomaar een café!).
  5. De organisatie van Gebruiker is eigenaar/uitvoerende instantie van de activiteit of heeft nadrukkelijk de toestemming van de eigenaar/uitvoerende instantie om deze bedrijfsactiviteit in de Database te mogen invoeren.
  6. Evenementen en voorstellingen mogen nooit worden gezien als bedrijfsactiviteit en dienen te worden aangemeld als evenement/voorstelling in het daarvoor bedoelde deel van de Database.
  7. Aanmelden in de categorie fietsroutes of wandelroutes is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van DIP. In deze categorieën worden alleen routes geplaatst die door iedereen te lopen/fietsen zijn. Deze routes mogen alleen worden toegevoegd door de eigenaar van de route, wat inhoudt dat de Gebruiker de oprichter, bedenker of exploitant moet zijn van de route of een vergelijkbare relatie heeft met betrekking tot de route.
  8. Activiteiten die alleen in groepsverband mogelijk zijn, mogen alleen worden aangemeld in de categorie ´groepsactiviteiten´.
  9. Alle bedrijfsactiviteiten mogen in principe slechts 1x ingevuld worden per locatie. Gebruiker mag dus niet voor bijvoorbeeld iedere groepsactiviteit een nieuwe bedrijfsactiviteit ‘groepsactiviteiten' aanmaken. Een B&B mag niet nog een tweede keer als hotel opgevoerd worden. De verschillen tussen de activiteiten kan Gebruiker aangeven in de vrij tekstruimte van de bedrijfsactiviteit. Uitzondering: indien Gebruiker compleet verschillende bedrijfsactiviteiten op een locatie aanbiedt is het wel toegestaan om deze bedrijfsactiviteiten op te voeren, bijvoorbeeld als een hotel, een pizzeria en een sterrenrestaurant op dezelfde locatie aangeboden worden. Bij twijfel dient Gebruiker eerst toestemming te vragen aan DIP.
 4. Onder geen beding mag de Content (naar het vrije oordeel van DIP) in strijd zijn met de ‘’nettiquette’’, waaronder in ieder geval wordt verstaan Content dat onjuist, misleidend, diffamerend, pornografisch, gewelddadig, beledigend en/of racistisch is, anderszins een onrechtmatig karakter draagt, in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden of schadelijk voor de regio en/of diens ondernemers kan zijn.  
 5. Gebruiker garandeert DIP dat alle Content, zoals Gebruiker deze kenbaar heeft gemaakt aan of heeft gedeeld met DIP op geen enkele wijze inbreuk maken op rechten van derden, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) wordt verstaan: intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. Indien er Content wordt gebruikt waarop rechten van derden rusten, staat Gebruiker garant voor het aanwezig zijn van de juiste toestemmingen, bevoegdheden en/of licenties. Gebruiker vrijwaart DIP voor alle aanspraken en/of schade van derden, uit welke hoofde dan ook wegens vermeende en/of gerechtelijk vastgestelde inbreuken op rechten van derden die voortvloeien uit het gebruik van de Content door DIP.
 6. Indien naar het vrije oordeel van DIP Content niet aan deze uploadvoorwaarden- en regels voldoet, kan SIDN de Content vrijblijvend en zonder voorafgaande aankondiging aan Gebruiker tijdelijk of permanent blokkeren, wijzigen of verwijderen.
 7. DIP kan bovendien, indien zij van oordeel is dat Gebruiker de voorwaarden heeft geschonden, in overeenstemming met het Notice & Take Down (NTD) beleid informatie over de Gebruiker delen met derden die beweren dat Content inbreuk maakt op rechten van deze derden.

4.Intellectuele eigendom en gebruiksrechten Content DIP

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking op de Website(s) berusten bij DIP of diens licentiegevers, c.q. toeleveranciers.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Gebruiker geüploade of gedeelde Content berusten bij Gebruiker of diens licentiegevers, c.s. toeleveranciers.
 3. DIP verkrijgt door het samenstellen, ordenen en/of gebruiken van de Database op de Website(s) alle mogelijke databankrechten die rusten of in de toekomst komen te rusten op de Database of andere verzameling van Content door DIP. Dit houdt onder meer in dat het Gebruikers niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de Content van de Database op te vragen en te hergebruiken en/of niet substantiële delen van de inhoud van de Database herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Indien Gebruiker (delen) van de Database wil gebruiken is schriftelijke toestemming van DIP vereist. DIP kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.
 4. Gebruiker verleent DIP een eeuwig durend, overdraagbaar, royalty vrij en wereldwijd gebruiksrecht om de door Gebruiker geüploade of gedeelde Content, inclusief de naam en logo van de organisatie, onafhankelijk van het type kanaal (internet, social media, websites, traditionele media) en onafhankelijk van het type derde, verder te delen, verspreiden en/of te openbaren.
 5. Dit gebruiksrecht van DIP omvat tevens de bevoegdheid om de Content voor commerciële doeleinden te gebruiken en te verspreiden, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) de mogelijkheid wordt verstaan om derde partijen geheel of gedeeltelijk toegang tot de Database te verschaffen om delen van de Content te binnen andere websites of omgevingen openbaar te maken of anderszins te exploiteren of gebruiken.
 6. Content kan te allen tijde door Gebruiker binnen het bedrijfsprofiel worden gewijzigd of verwijderd. Het gebruiksrecht van DIP is door Gebruiker eenzijdig te herroepen door dit schriftelijk (per e-mail) aan te geven bij DIP. Het herroepen van het gebruiksrecht brengt in geen enkel geval enige verplichting van DIP mee om eventueel geleden schade te vergoeden, of (voor zover dit binnen de Database niet automatisch wordt verwerkt/gesynchroniseerd) dat DIP gehouden is gebruiksrechten die zijn verleend aan derden te herroepen.

5.Verplichtingen Drents Internet Platform

 1. DIP spant zich in om de Website(s) zo goed mogelijk weer te geven. Zij garandeert echter niet dat de Website(s) zonder storingen en/of onderbrekingen gaat werken. Zij garanderen evenmin dat de ingevoerde gegevens intact zijn. DIP behoudt zich het recht voor om onderhoud uit te (laten) voeren en de Website(s) daarbij zo nodig buiten gebruik te stellen.
 2. Hoewel DIP zich inspant om een optimaal gebruik van de Website(s) te realiseren, kan DIP niet garanderen dat de Website(s) gebruikt kunnen worden voor het door Gebruiker beoogde gebruik. Alle diensten worden geleverd op een ‘as is’ basis, waaraan Gebruiker geen rechten kan ontlenen. De Website(s) worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid van gegevens.
 3. DIP is niet gehouden tot kosteloos herstel van fouten, welke ook kan plaatsvinden door middel van probleemvermijdende restricties of nieuwe versies/updates.
 4. Gebruiker erkent en accepteert dat DIP niet garandeert dat de Website(s) altijd beschikbaar en bereikbaar zijn en zonder fouten zullen functioneren.
 5. DIP kan de Website(s) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud.
 6. Gebruiker blijft zelf, ondanks eventueel door DIP gemaakte back-ups verantwoordelijk voor de nakoming van alle voor Gebruiker geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen, en DIP is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van Content en is nimmer gehouden tot herstel hiervan.

6.Persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

 1. Het delen van Content met derden kan mede betrekking hebben op persoonsgegevens van Gebruiker of derden. DIP verwerkt deze persoonsgegevens namens Gebruiker in de hoedanigheid van bewerker. Gebruiker garandeert DIP dat deze persoonsgegevens door DIP gedeeld mogen worden met derden en vrijwaart DIP voor schade uit welke hoofde dan ook in verband met de (mogelijke) inbreuk op privacyrechten van derden.
 2. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd DIP te informeren welke aanpassingen er gewenst of noodzakelijk zijn in verband met het verwerken van persoonsgegevens. DIP zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk hiervoor de benodigde medewerking verlenen.
 3. Opgeslagen Content is en blijft openbaar toegankelijk, met uitzondering van bepaalde persoonlijke gegevens met betrekking tot het bedrijfsprofiel, tenzij deze voorwaarden anders bepalen of DIP verplicht is krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak inzicht in de opgeslagen Content te verschaffen.
 4. Gebruiker erkent en aanvaardt dat DIP de opgegeven persoonsgegevens voor het bedrijfsprofiel kan doorgeven aan derden in het kader van (vermeende) inbreuken op deze voorwaarden.
 5. DIP en Gebruiker zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat de vertrouwelijke informatie van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt. Eén en ander geldt niet indien de openbaarmakende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting of indien een partij door een daartoe bevoegde (gerechtelijke) instantie wordt gedwongen vertrouwelijke informatie te openbaren.

7.Aansprakelijkheid

 1. DIP is, in overeenstemming met deze voorwaarden en de daarin opgenomen vrijwaringen  uitdrukkelijk nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade door de inhoud of het gebruik van de Content die via de Website of de Database door Gebruiker is gegenereerd, geüpload of anderszins wordt gebruikt of gedeeld.
 2. DIP is nooit aansprakelijk voor schade voortkomend uit onjuiste informatie op de Website(s), het niet uitsluitend of niet veilig beschikbaar zijn van de Website(s) of delen daarvan.
 3. DIP is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door verlies/verminking van (opgeslagen) Content, inclusief gevolgen van hacking, (D) DOS-aanval, malware of andere vormen van uitval van functionaliteit of cybercrime.
 4. Iedere aansprakelijkheid van DIP voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen - doch niet beperkt tot - gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
 5. DIP kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:
  1. redelijke kosten die Gebruiker zou moeten maken om de prestatie van DIP te laten beantwoorden aan de Overeenkomst;
  2. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de geleden schade in het kader van de Overeenkomst;
  3. redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de geleden directe schade.
 6. Gebruiker kan alleen aanspraak maken op vergoeding van schade ter zake van een toerekenbare tekortkoming door DIP indien Gebruiker DIP door middel van een schriftelijke kennisgeving in gebreke stelt en nakoming binnen de gestelde termijn uitblijft. De verplichting tot ingebrekestelling vervalt indien nakoming of herstel reeds blijvend onmogelijk is.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij DIP meldt. Een eventuele actie, uit welke hoofde dan ook en al dan niet in rechte, dient te worden ingesteld binnen 1 (één) maand na het desbetreffende voorval, of nadat Gebruiker bekend had kunnen zijn met het voorval.
 8. De totale aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het maximale bedrag wat DIP op haar toeleveranciers kan verhalen of het bedrag gelijk aan het bedrag dat de verzekeraar uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering aan DIP uitkeert. In alle gevallen is de schadevergoeding gemaximaliseerd tot een bedrag van € 5.000,-.

8.Overdraagbaarheid rechten en verplichtingen

 1. De huidige doelstellingen, rechten en plichten met betrekking tot de Website(s) van DIP, kunnen door DIP overgedragen worden aan een nader aan te wijzen rechtsopvolger, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) combinaties van of samenwerkingsverbanden tussen Stichting Drents Internet Platform, Stichting Marketing Drenthe, Recreatieschap Drenthe en/of diens rechtsopvolgers of nog op te richten rechtsopvolgers met vergelijkbare doelstellingen worden begrepen, zonder dat voorafgaande toestemming is vereist.

9.Slotbepalingen

 1. DIP behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen gelden ook voor bestaande Gebruikers. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in. DIP is niet gehouden Gebruiker te informeren over wijzigingen. 
 2. Indien één of meer van deze bepalingen in deze voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 3. Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking ten opzichte van SIDN, tenzij deze schriftelijk door DIP zijn bevestigd.
 4. Het door DIP niet uitoefenen van enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

10.Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

 1. De rechter van het Arrondissement Assen, is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Website(s) door Gebruiker.
 2. Deze voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.